www.payamewatan.com
     
 

از :  را زق  ویدی
۲۷ سپتامبر ۲۰۰۶ آلمان

 

به پرواز آی ققنوس

 

آتش مجمره داغ است  هنوز

قوغ این کوره ی  تفتیده ،  خاموش نشد

و ز یاد   نمرود سیاه ،

فعل بر پایی آتش، 

          لحظه یی هم ،  فراموش نشد

              *****

موسم بارش سنگ،

فصل خاکستر و دود،

چقدر عمر نمود،

            جاودانی شد

خادمان دوزخ،         

           مست آتش فگنی اند به فردوس خدا

مدت خدمت شیطان رجیم

                       چه طولانی شد  

     *****

ای  تو همزاد ذات ابراهیم!

زسفر رفتنت زیاد گذشت.

حالی ام با هزار یاس شد، مسا فر ما!

که دگر بر نخواهی گشت.

     *****

حال امید ما به ققنوس است

که چه سان از میان آتش و دود،

که چه سان از میان خاکستر

بر لبش نغمه های ابراهیم،

               می پرد،

                     زنده میشود

                                 از سر  

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<