www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

 

فقیر محمد ودان

همرزم گرانقدر ایمل پیروز گرداننده ویب سایت وزین پیام وطن !

       یک سال از آن روزی میگذرد که پیام وطن به همت و ابتکار شما، چون شراب نور جهت نفوذ به رگهای شب به پویایی آغازنمود و اینک با درایت راه میگشاید و اثرمیگذارد. من با صراحت ابراز میدارم که طی این یک سال پیام وطن برای من نه تنها منبع آموزش و کسب اطلاعات بود، بلکه الهام بخش و انگیزنده جدید روانی یی نیز بود که باعث شد تا قلم راهرچه محکمتر بمثابه وسیله صلاح اندیشی در جهت بیان عقاید و آرمانهای خویش بکار اندازم.  به همین مناسبت  در ضمن  اینکه به شما، همکاران قلمی و سایر هواخواهان سایت، نخستین سالگرد آغاز پویایی آن را تبریگ میگویم، اظهار سپاس نیز مینمایم.

       آنچه را که پیام وطن مثابه مرکز اشاعه کارنامه های افتخار آفرین و اندیشه های صلح جویانه سیاسی و جامعه شناسانه سیاست مدار شجاع، وطنپرست بی همتا و رهبر بی بدیل سیاسی و عقیدتی ما، شهید نامدار راه حفظ نوامیس ملی کشور دوکتور نجیب الله، و سایر مسایل افغانی و جهانی طی این یک سال انجام داده است، در خور ستایش است. صفحات سایت خود گویا و مؤید حقیقت آن است.

      چون ما رو به آیندۀ بالنده داریم. به همین ملحوط سخن را نه به آنچه انجام یافته، بلکه به آنچه که باید انجام یابد معطوف میدارم:

    طی این یک سال همه امور گردانندگی سایت، منجمله مسایل تخنیکی آن، بطور پیگیر و با وقف زیاد به وسیله یک نفر(گرداننده سایت) درحالی پیش برده شده است که می باید ایشان مسوولیت های گسترده تحصیلی، معیشتی و خانوادگی خویش را نیز بدوش میکشیدند. ادامه این وضع نه تنها جفا با این همرزم عزیز، بلکه بی مهری به پیام وطن نیز است. بهتر خواهد بود در آینده، تحت نظر گرداننده سایت، سایر همرزمان خبرۀ ما نیز، با تقسیم وظایف، مسئولیت تنظیم برخی از عرصه ها رابدوش بگیرند.  این امر از یک طرف ازتراکم کار دوامدار  بر دوش یک نفر جلوگیری نموده، از جانب دیگر محتویات سایت را گستردگی و تنوع بیشتر خواهد بخشید. بطور مثال:

      ـ تا اکنون بخش اخبار و اطلاعات در نشرات سایت، انعکاس نیافته است، که می باید این اخبار و اطلاعات (مثلاً هر روز و یاهفته وار) نه تنها از سایر مراکز اطلاعاتی انتخاب، آماده و در سایت منعکس گردد، بلکه از اعضای تشکل های سیاسی همکار و هواخواه سایت (در داخل و خارج کشور) نیز خواسته شود که اطلاعات لازم را به این بخش سایت ارسال نمایند. این کار ممکن و عملی است. اگر یک نفر مسئول برای پیشبرد امور آن موظف گردد. همین بخش میتواند تحلیل ها و تفسیر های سیاسی را راجع به رویداد های سیاسی داخل کشور، کشورهای منطقه و جهان نشر نماید و یا مصاحبه های را در زمینه با افراد و اشخاص خبره انجام دهند، بشرط آنکه قبلاً افراد برای تهیه و تدارک آن توظیف گردند. این کار نه تنها مسایل و جریانات را از دیدگاه پیام وطن تحلیل و اشاعه مینماید بلکه باعث می شود پیام وطن به مرور زمان در دامان خویش کادر های خبره سیاسی را در مسایل کشور، منطقه و سایر بخش های جهان نیز پرورش دهد.

     ـ پیام وطن میتواند و باید به مرکز جمع آوری و اشاعه اسناد بنیادین اندیشه مصالحه ملی و چگونگی تعمیل آن (اعم از سخنرانی ها و نوشته های شهید دوکتور نجیب الله، اسناد حقوقی و اجراآت عملی حزب وطن و دولت جمهوری افغانستان در زمینه و دست آوردها وتجارب آن) مبدل گردد. تا اکنون درین مورد کارهای ارزشمندی  را همرزمان ما که در هند مقیم اند، انجام داده اند. ولی این تلاشها تا اکنون بخشی محدودی را احتوا نموده است و باید غنا بیشتر بخشیده شود. این اسناد کمتر در پیام وطن انعکاس یافته است. این کار ممکن است، اگر شخصی به آن و تحت نظر او افراد مسئول مؤظف شوند.

    ـ می باید ارتباط و همکاری لازم میان پیام وطن و نشریه وزین وطن یا کفن که با امتیاز و مسئولیت همرزم گرانقدر ما، استاد آرین خیبر، در افغانستان نشر میشود، تقویه گردد. این دو ارگان نشراتی میتوانند به معرفی همدیگر کمک و در تبادل اطلاعات و سایر مسایل نشراتی همکاری نمایند. بخصوص همرزمانی که نشریه وطن یا کفن آنان را در محور خویش جمع نموده است و همچنان سایر علاقمندان و هواخواهان سایت در داخل کشور میتوانند پیام وطن را با ارسال اخبار و اطلاعات از داخل کشور مساعدت نمایند.

     ـ نشر ترجمه مسائل منتشره در رسانه های گروهی خارجی در باره افغانستان، میتوانند بخش از صفحات پیام وطن را بخود اختصاص دهند. خوشبختانه همرزمانی نیز استند که توان ترجمه این مسایل را از زبان های خارجی به زبانهای مروج کشور ما دارند. صرف می باید اینکار سازماندهی گردد.

    ـ پیام وطن میتواند برخی صفحات خویش را برای نظرخواهی خوانندگان خویش درموارد مشخص اختصاص دهند، که ابراز کننده گان شناخته شدۀ نظریات، بانام اصلی و آدرس مشخص در آن سهم بگیرند. درین صورت تبادل نظر و دیالوگ مسئولانه پیرامون موضوعات مورد بحث، ایجاد و تعاطی نظریات میتواند به اندیشه های نو ومفید زمینه های تبارزدهند. تجربه عده یی ازسایت ها، مبنی بر شرکت افراد مجهول الهویه با نام های مستعار در مباحث، مسایل را به ابتذال کشانیده، به اعتبار و حیثیت فرهنگی این سایت ها بطور جبران ناپذیر صدمه زده اند. میباید سایت وزین پیام وطن از چنین روشی برحظر بماند.

    من باور دارم همکاران محترم قلمی سایت پیام وطن و سایر علاقمندان و هواخواهان سایت، نظریات و طرحهای بکری برای غنامندی هرچه بیشتر سایت دارند و امیدوارم که این نظریات و طرح های شان را توأم با داوطلبی برای تعمیل آنها، با گرداننده محترم سایت مطرح نمایند.

    همرزم عزیز ایمل پیروز!

    در خاتمه برای شما صحت، سعادت و موفقیت ها و برای پیام وطن شگوفایی و درخشش معنوی هرچه بیشتر آرزو مینمایم.

 

با گرمی دست های تانرا می فشارم

فقیر محمد ودان

 

 

>> بازگشت به صفحۀ اصلی <<