www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:08.12.2008

پیام تبرکی بمناسبت عید سعید اضحی
عبدالغنی غیاثی - از سویس

 

   بدینوسیله این  حلول عید سعید اضحی را برای شما و از  طریق سایت تان که امروز به مثابه صدای پر توان حزب پر افتخار وطن و جاگزین نشریه های وزین  جریده خلق, پرچم, حقیقت انقلاب, جریده دهقان وروز نامه پیام در سراسر جهان مبدل گردیده به تمامی هموطنان عزیز و اعضای با وفای حزب وطن که در هر کجایی از سر زمین خدا قرار دارند از صمیم قلب تبریک میگویم.

  امسال عید هنگامی در سرزمین آبایی مان افغانستان به تجلیل گرفته میشود که مردم عذاب دیده افغان آ مد,آمد عید را با قلب های بیقرار, دلهای شگسته وشکم های گرسنه در تاریکی های  شب های ظلمت انتظار میکشند وازسردی طاقت فرسای زمستان کودکان یتیم برهنه پای وطن درزیر چار دیواری های شگسته وریخته ویا در زیر خیمه های نمناک ویخبندان دندان بر دندان می سایند. آری! اکثریت مردم مسلمان افغان ما سالهاست که از این فر خنده روز با سعادت بدور مانده وبه عوض خوشی عید  با چشمان پراز کریان و قلب های نالان, آواره وسرگردان یادر غربت بسر میبرند ویا اینکه در هر گوشه وکنار میهن, توسط ناتوفرعون صفت ویا طالبان بی فرهنگ به گلوله از زمین وهوا به نشانه گر فته میشوند. و یا اینکه از از دست فقر, ظلم وستمگری جباران غارتگر ما فیای دولت بی کفایت آه وناله شان تا ملکوت ها طنین انداخته است.

  پشتونها, تاجکها, هزاره و ازبکها........! بیاید, بیاید در این فر خنده روز متبرکه کینه وکدورت ها را بخاطر خیر وفلاح مردم ووطن عزیز ومریض ما از وجود ما دور کنیم وبا قلب های مملو از عشق ومحبت بسوی خدای توانا برویم واز قادر لایزال بخاطر وطن ویرانه ومردم بخون نشته افغان خود  دعا کنیم که  خدایا! به عوض جنگ وبرادر کشی در سر زمین ما صلح وصفا ودر میان مردم افغان وتمامی مردم جهان اتحاد واتفاق را قایم گردان تا دیگر بعوض صجه,ناله وفریاد یتیمان برهنه پا افغان وکودکان سراسر جهان در  سیمای هر یک شان عالمی از خو شی وشادابی ودر لب های شان خنده جاودانه موج بزند.

با احترامات صمیمانه

عبدالغنی غیاثی از سویس

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی