www.payamewatan.com
 

 

 

صفحۀ اصلی

 

تاریخ نشر:11.06.2008

احمد سعید سپهر

  طنز

   اعلان به سبک موسسات خارجی مصروف در افغانستان

فرصت طلبان و ابن الوقتان بیشتابید

آنان که از وطنپرستی، صداقت، اصولیت و تقوا، و از مبارزه برعلیه بنیاد گرایان رنگارنگ جهادی و طالبی  و آزادی خواهی و آزاد منشی نادم و یا دلزده شده، و به "اشتباهات سی ـ چهل ساله" خود پی برده و تازه "هوشیار" شده و در صدد جبران "اشتباهات جبران ناپذیر" خویش باشند، و بخواهند صاحب چندین بلند منزل در کابل و آپارتمانهای مجلل مانند رهبران تنظیمی و قوماندانهای جهادی در دوبی شوند، و در پارلمان آینده کشور به چوکی  پر در آمد وکالت تکیه زده و از امتیازات بی حد و حصر آن برخوردار گردیده و با اودور و اودورزاده ها همچشمی و رقابت نمایند و همسر دومی و سومی را بخرند، چانس و فرصت  طلایی مهیا شده، تا کوفت پس و پیش را بکشند.

به آنانکه سابقه رشوت ستانی، سؤ استفاده، اخاذی، زورگویی و زور خوری و ارتباط با بنیاد گراها، ای اس آی پاکستان و ساواجا ایران و ده ها سازمان مشابه دیگر، یا سابقه  خوش خدمتی در چندین تنظیم و تشکیل را داشته باشند و سند ارائه نموده و یا شاهد زنده و تضمین کنندۀ فعال داشته باشند، حق اولیت داده میشود.

توبه نامه تحریری و ندامت از راه دیروزی شرط اساسی است.

بیشتابید زیرا علاقه مندان زیاد و امکانات محدود است!

با استفاده ازچندین بار رخصتی سالانه، میتوانید از نور چشمی ها در اروپا و یا امریکا باز دید نمایید.

داوطلبان به آدرس ذیل ... و یا نمایندگی آن در سرک ... وزیر اکبر خان مینه که مسئول ساختن و سازماندهی احزاب طرفدار "دموکراسی و حقوق بشر" است مراجعه نمایند.

 

خاطره:
به آنانکه بتوانند تعداد بیشتر را معرفی نمایند، امتیاز دو سه انجو پر در آمد به حیث انعام در نظر گرفته شده است.

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی