www.payamewatan.com

 

 

 

صفحۀ اصلی

 


نويسنده گان و همکاران قلمی:

 
 

محترم فقیر محمد ودان
محترم کاندیدای اکادمیسین سیستانی
محترم نور اکبر پایش
محترم سرور یورش
محترم محمد اسحق توخی
محترم داکتر سید حمید الله روغ
محترم
گل خان اکبری
محترم هدایت الله هدایت
محترم محمد آصف خواتی
محترم حبیب اله غمخور
محترم دوکتور اصغر خیل منگل
محترم هـ.
سپیڅhلې
محترم د
پلوم انجنیر خلیل الله معروفی

محترم ک. کمال
محترم جنرال سید عبدالقدوس سید
محترم عبدالصمد ازهر

محترم رزاق رحی
محترم عبدالبشیر پیوستون
محترم پروفیسور گران توریال

 
 


محترم فقیر محمد ودان

فقیر محمد ودان در ۱۶ حوت ۱۳۲۶ در شهرجلالآباد تولد شده است.  دارای دپلوم لسانس پیداگوژی میباشد.  ازسال ۱۳۴۸- ۱۳۵۸ دریکی ازلیسه های عالی شهرکابل سمت معلمی داشت.در سال ۱۳۴۶ عضویت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را کسب و در سال ۱۳۵۸ زندانی سیاسی بود.  در جدی ۱۳۵۸ از زندان  رها و بحیث کادر علمی در ریاست تالیف و ترجمه وزارت تعلیم و تربیه شامل کار گردید.  موصوف در سال ۱۳۶۰ بحیث کارمند حرفوی حزب توظیف و در سنبله همین سال بحیث مسؤل یکی از سکتورهای شعبه تبلیغ، ترویج و آموزش کمیته مرکزی ح.د.خ.ا مؤظف گردید.  در سال ۱۳۶۵ بحیث معاون و طی سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ بحیث رئیس شعبه تبلیغ و فرهنګ کمیته مرکزی ح.د.خ.ا مسؤلیت داشت.  از حمل ۱۳۶۹ تا ثور ۱۳۷۱ بحیث رئیس شورای ولایتی ولایت ننگرهار حزب وطن انتخاب و در عین حال بحیث معاون ریاست تنظیمه زون شرق در امور ملکی، نیز مؤظف بود.  او در سال ۱۳۶۶ به عضویت کمیته مرکزی ح.د.خ.ا (بعد از سرطان ۱۳۶۹ حزب وطن) انتخاب و بعد از آن نیز این موقف حزبی را داشت.

    از او کتاب ها ورساله های متعدد به چاپ رسیده و به قلم او مقالات و تحلیل های سیاسی در رسانه های گروهی کشور و طی سالهای اخیردر وسایل اطلاعات جمعی بیرون مرزی افغانی نشر گردیده است.

اسناد و شواهد تازه

یادی از استادِ خبیر شهید میر اکبر خیبر
(علل وانگیزه های ترور: عقاید و موضعگیریهای سیاسی)

... و کبوتر باز هم پرواز میکند!

اسـناد و شواهد تازه
(مقالۀ  دوم)

غروب. . .

بابه صفدر
(داستان کوتاه)

بحران جهانی فقر، علل و زمینه های گسترش آن

و او مجسمه شد...

(به پیشواز دهمین سالگرد شهادت دوکتور نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان)
تدوین سیاست مصالحۀ ملی: شاهکار دوکتور نجیب الله
مقالۀ اول: سیاست مصالحه ملی هدف استراتیژیک نظام ما

مقالۀ دوم: اهداف اساسی سیاست مصالحه ملی

مقالۀ سوم: انگیزنده های بروز جنگ

. . . و او تاریخ را بُِِرده است.
خاطره یی از شهید دوکتور نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان

سیاست مصالحۀ ملی: شاهکار سیاسی تحت ذعامت دوکتور نجیب الله
مقالۀ چهارم: تجلای د ین مقدس اسلام در سیاست مصالحۀ ملی
(بخش اول)

سیاست مصالحۀ ملی: شاهکار سیاسی تحت ذعامت دوکتور نجیب الله
مقالۀ چهارم:
تجلای د ین مقدس اسلام در سیاست مصالحۀ ملی
(بخش دوم )

حزب وطن و مسئلۀ ملی

مقالۀ محترم فقیر محمد ودان به کنفرانس علمی ـ سياسی
 به مناسبت دهمين سالگرد
شهـادت دوکـتور نجيب الله

نوشته های ادبی...

 

سیاستِ مصالحۀ ملی و جبهه گیری ها در حزبِ وطن
حقایق: پندارها و کردارها

مصالحۀ ملی:                          
اندیشۀ سیاسی معطوف به صلح و ترقی
مبتنی بر واقعیت هــای جـامعه افغـــانی

(بخش اول)

مصالحۀ ملی:                          
اندیشۀ سیاسی معطوف به صلح و ترقی
مبتنی بر واقعیت هــای جـامعه افغـــانی

(بخش دوم)

مصالحۀ ملی :                    
سیاست معاصر مردمگرا مبتنی بر
واقعیت های جامعۀ افغانی

(بخش سوم)

مصالحۀ ملی:                         
اندیشۀ سیاسی معطوف به صلح و ترقی
مبتنی بر واقعیت هــای جـامعۀ افغــانی

(بخش چهارم)

شهید دوکتور نجیب الله :       
    مسایل انکشاف اوضاع افغانستان

از سیاست بازی طالبی تا طالب بازی سیاسی

بحثی پیرامون مسئله :                                         
وحدت حزبی ها
و
پیوست مجدد اعضای خانوادۀ بزرگ سیاسی ما

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم

دوکتور محمد حسن شرق :                               
شتر دزدِ رسوای تاریخ  با
بیهوده تلاش ِخـَم،
خـَم رفتن

بخش اول

بخش دوم
بخش سوم

فلسفه صلح بنیاد اندیشه و سـیاست مـصالـحه مـلی

مصالحۀ ملی:
             
اندیشۀ سیاسی گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح

یادداشت مؤلف
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم


محترم کاندیدای اکادمیسین محمد اعظم سیستانی

کانديدای اکادميسين محمداعظم سيستانی درمطبوعات و جامعه فرهنگی افغانستان، درچهار دهه اخير چهره شناخته شده است، نوشته های پژوهشی اوبه سالهای۱۹۶۲  که هنوز محصل فاکولته  ادبیات بود، برميگردد.

سيستانی درآغاز سال ۱۳۱۷(مارس۱۹۳۸) خورشيدی دریک روستائی دورافتاده درولايت نيمروز،دريک خانواده زمین دار متوسط بنام شيراحمد ابن محمديوسف خان بارکزی پا به هستی گذاشت. محمدیوسف بارکزی، پدر بزرگ سیستانی در عهد سلطنت امیر عبدالرحمن  به عنوان سرحد دار نیمروزتعیین ودر رأس یکصد سوار از اقوام خود ازروستای نوده فراه به نیمروز رفت  و در همانجا زمین خرید وروستای محمدیوسف را آباد نمود که اعقاب وی تا هنوز درآن روستا واقع در میان دو شاخه از رودخانه هیرمند در ولسوالی کنک زندگی دارند.

سیستانی پس ازفراگيری تعليمات مقدماتی درولايت نيمروز به کابل رفت وشامل دارالمعلمين وبعد شامل فاکولته ادبيات وعلوم بشری گرديد وپس از فراغت ازآن فاکولته درآغاز سال ۱۹۶۶ شغل معلمی را پذيرا شد.وی در اواخر سال۱۹۸۰م  دراکادمی علوم افغانستان ، درمرکز تحقيقات علوم اجتماعی ، درانستيتوت تاريخ واتنوگرافی پذيرفته شد.

 
 دراواخرسال ۱۹۸۶سیستانی ، مثل سايردانشمندان پوهنتون کابل، اکادمی علوم ودیگرمؤسسات علمی کشور، خود را در جمع دانشمندان عرصه علوم اجتماعی کاندید کرد وچنداثرمطبوع خود،ازجمله کتاب مالکيت ارضی و جنبش های دهقانی درخراسان قرون وسطی را با يک يک کاپی از آثار مطبوع ديگرخود(بشمول مقاله ورساله) را بریاست اکادمی علوم ارائه کرد. در نتيجه ازطرف کميته موظف علاوه بر ارتقا به رتبه علمی سرمحقق(= پوهاندی) بدريافت درجه علمی کانديدای اکادميسين ( که رتبه ايست بالاتر از پوهاندی وپائين تر از اکادميسين) نايل گرديد ودرصف هژده تن دانشمند علوم اجتماعی(تاریخ وادبیات) کشور قرار گرفت. او از سال ۱۹۸۶ تا سال ۱۹۹۱م بحيث رئيس مرکزتحقيقات علوم اجتماعی دراکادمی علوم افغانستان اجرای وظيفه کرد،اما بخاطر استقلال فکری خود هرگز به عضویت حزب دموکراتیک خلق ویا احزاب دیگری شامل نگردید وتا اخیر مستقل وغیر حزبی باقی ماند. سيستانی از ۱۹۶۴ تا سال ۲۰۰۵ميلادی آثارتحقيقی ذيل رابه چاپ سپرده است

آثار چاپ شده مستقل:


 
۱_ مالکيت ارضی و جنبشهای دهقانی درخراسان قرون وسطی، چاپ اکادمی علوم افغانستان، کابل ۱۳۶۲=۱۹۸۳م


۲ _ نظام بهره برداری از زمين درافغانستان قرون وسطی، طبع کمیته دولتی طبع ونشر، ۱۳۶۱=۱۹۸۲م(اين دوجلد دريک مجلد درسال ۲۰۰۲ در سوئد تجديد چاپ شده)

۳ _ سيستان، سرزمين ماسه هاو حماسه ها (جلداول )، طبع اکادمی علوم افغانستان، کابل ۱۳۶۴=۱۹۸۵م


۴ _ سيستان، سرزمين ماسه ها وحماسه ها(جلد دوم)، طبع اکادمی علوم افغانستان، ۱۳۶۷=۱۹۸۸


۵ _ قيام های مردم افغانستان بر ضد نادرشاه افشار، طبع وزارت اطلاعات و کلتور، ۱۳۶۸ =۱۹۸۹م


۶ _ سيستان، سرزمين ماسه ها وحماسه ها ( جلدسوم )، طبع اکادمی علوم افغانستان، ۱۳۶۷ =۱۹۸۸م


۷ _ سيستان، سرزمين ماسه ها وحماسه ها (جلدچهارم) شامل: سرگذشت سيستان و رودهيرمند از ۱۷۴۷ تا ۱۹۷۳ م، طبع اکادمی علوم افغانستان، ۱۳۶۸=۱۹۸۹م .( قابل تذکر است که مواد ومطالب اين چهار جلد کتاب در مورد سيستان، از سال ۱۳۴۴ببعد مورد پژوهش قرارگرفته بود، و در سال ۱۳۶۳ در اکادمی علوم برای چاپ ﴾ ۴سپرده شده بود.)


۸ _ مردم شناسی سيستان، طبع اکادمی علوم افغانستان، ۱۳۶۸=۱۹۸۹م.


 ۹ _ بررسی اوضاع سياسی و اجتماعی افغانستان از ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۹م با انضمام دو مقاله ديگر از پوهاند هاشمی و داکتر عبدالله مهربان، طبع وزارت اطلاعات وکلتور ۱۳۶۸=۱۹۸۹


۱۰ _ سيمای رستم در شاهنامه، طبع اکادمی علوم افغانستان، ۱۳۶۹ =۱۹۹۰


۱۱ _ مناسبات ارضی و شيوه های برخوردبه مسأله زمين وآب در افغانستان سال های ۷۰ و۸۰ قرن بيستم، طبع اکادمی علوم افغانستان، ۱۳۷۰ =۱۹۹۱م


۱۲ _ مقدمه يی بر کودتای ثور وپيامدهای آن در افغانستان، طبع ۱۹۹۶، چاپ سوئد(اين کتاب درسال ۲۰۰۰م در پيشاورپاکستان از طرف يک از موسسه نشراتی برونمرزی افغانها نيز تجديد چاپ شده است.)


۱۳ _ قيام های مردم افغانستان از قرن هشتم تا هژدهم ميلادی، طبع ۱۹۹۹، سوئد


۱۴ _دو نابغه سياسی _ نظامی افغانستان در نيمه اول قرن ۱۹م، طبع ۱۹۹۹، سوئد(اين کتاب در زمستان ۱۳۷۸ ش درايران و در ماه حمل ۱۳۷۹ ش در پشاور پاکستان نيزتجديد طبع شده است.)


۱۵ _ يک نگاه انتقادی برجلد اول ودوم افغانستان درمسيرتاريخ ،(مجموعه مقالات) چاپ ۲۰۰۰م، سوئد


۱۶ _خيزشهای مردم قندهار، هرات وسيستان برضد سلطه صفويان ايران و بابريان هند درقرن ۱۸، چاپ ۲۰۰۰م، سوئد


۱۷ _علامه محمود طرزی و نقش او در احياء جنبش مشروطيت و استقلال افغانستان، چاپ ۲۰۰۱ سوئد۱۸ _ نگاهی بر اوضاع اجتماعی افغانستان از طاهريان تا تيموريان (۸۲۰ تا ۱۵۰۷ م) چاپ۲۰۰۱


۱۹ _ سی مقاله سیستانی دور غربت، چاپ ۲۰۰۲ سوئد


۲۰ _ حماسه قيامها يا دوقرن مبارزه بخاطر آزادی، چاپ ۲۰۰۴ سوئد

۲۱_ رستاخيز قندهار و فروپاشی دولت صفوی درايران، چاپ ۲۰۰۵سوئد۲۲_ پشتونستان وزخم ناسور خط دیورند، مجموعه بیست مقاله، آماده چاپ است
.

د هیواد د پیاوړي او وتلي لیکوال او تاریخ پوه محترم کاندید اکادمیسین اعظم سیستانی په ویاړ غونډه جوړه شوه...

افغانستان، افغان و افغانستانی
وفرازهایی از نوشته های انجنیر معروفی

وضعیت حقوقی زنان افغان درسال ۲۰۰۵

مقدمه یی برچگونگی ظهور افغانستان معاصر

پاسخی بیک افغانستان ستیز  مجهول بنام "علی یاور"

نگاهی بردورانخوشبختی؟افغانستان قبل از ١٧٤٧

افغانها  یهودی اند یا آریائی ؟

٤٠٠٠ سالست که افغانها درمتن و بطن افغانستان زندگی میکنند، مگر تا کنون از باشندگان بومی کشور شمرده نمیشوند، چـــرا؟

یادی از زنان دلیر و نامدار افغان در تاریخ

ازملالی جویا، این قهرمانزن افغان به دفاع برخیزید

کتاب کوچک، محتوای بزرگ

تکمله ای بر کتاب
"کودتای ثور وپیامدهای آن درافغانستان"

خراسان، ايران و افغانستان
 (بخش اول)

خراسان، ايران و افغانستان
 (بخش دوم)

مبارزات پشتونهای شرق افغانستان برضد بابُریان هند
(به پیشواز تجلیل ازشخصیت تاریخی ایمل خان مومند)

شاه امان الله غازی
رهبری که عاشق ميهن، استقلال ومردمش بود!

ســـرنوشـت آن هفت هزار نسخۀ خطی از آرشیف ملی و موزیم کابل چه شد؟

آیا افغانستان قبل از امیر عبد الرحمن خان فاقد تاریخ و جغرافیا بود

آیا افغانستان یک نام جعلی است ؟

مقدمه یی برحاکمیت پشتونها درهند

به یاد شاد روان محمدانور نومیالی کندهاری

پښتونولۍ

تأملی برعواقب جرگۀ قبایل دو سوی خط دیورند
منشاء تروریزم کجاست؟

انجنیر احسان الله بیات، قهرمان کمک های بشردوستانۀ افغانستان

دسیاسي علومو پروفیسور، ډاکتر زیرکیار  پر کتاب
(دنوی سیاست الجبره)، یوه ځغلنده نظر

محترم نور اکبر پایش


 

تاملی در آینده

بعد از ربع قرن

راه و چرا همین راه؟

جلسۀ بریمن

وضیعت كنونی ما

تصریح مواضع٬ مقدمه ناگزیر برای تفاهم و وحدت

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
تجارب و درسها

غلطی یا مغالطه
در
تفسیر و تعبیر رویداد های تاریخ؟!

 

محترم سرور یورش

مصالحه ملی و توافقات ژنیو

نجاتِ افغانستان
نوشتۀ: بارنت روبین
ترجمه از: سرور یورش

 تبصره بر اظهارات گورباچف

شکست امپراتوری

زندانی در زندان
 
از گوانتانامو تا بگرام

 


محترم محمد اسحق توخی
 

 

از منافقت تا حقیقت

چرا دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان
 به دفترملل متحد در کابل پناهنده شد؟

دعوت شهید دکتور نجیب الله از شاهِ سابق برای سهمگیری در حل سیاسی بحران کشور و عکس العمل شاهِ سابق

دکتور نجیب الله و خروج نیروهای نظامی شوروی
از افغانستان

 


محترم داکتر سید حمید الله روغ


 

در میان ح.د.خ.ا و حزب وطن چی تفاوت است؟

حوزۀ تمدنی ما
 و سیر تاریخی دولت و ملت

منشوری در میان
مصالحه و ملی

بخشهای اول و دوم

کوچ - نشین کوچۀ چپ

۱-  از رکود، از رخوت
۲-  سه تلقی ازمفهوم چپ درنزد ما
۳- چپ چیست؟؟

۴ تکوین فکر سیاسی و نهاد های سیا سی در جهان اسلام
۵-  چگونه جایگاه چپ ممکن میشود؟
۶- حد وسط؛ چپ؛ و راست در حوزۀ تمدنی ما

وچنین رفت بودا

یک عارف و متفکر بزرگ افغان ما را تنها گذاشت
به یادبود از
مرحوم پوهاند دکتور عبدالحکیم ضیایی

بحثی در مفهوم اسلامی امت

اجمل نقشبندی، پرویز کامبخش،
و اینک
نصیر فیاض

حق، بجانب  وقاحت؟

سِندرُوم ِ افغانستان
"Afghanistan Syndrom"
آیا یک تغییر در سیاست افغانستان ممکن است؟؟

چند حرفِ شُسته در حاشیۀ
چند حرفِ سُتره

 


محترم گل خان اکبری
 

 

مصالحه ملی ستراتژی حزبِ وطن

د ملی روغی جوړې مشال

علل خصومت کودتاچيان با سياست و شخصيت شهيد دکتورنجيب الله
 رئيس جمهور پيشين و رئيس حزب وطن ج.ا

د شهید ډاکتر نجیب الله د معنوي میراث درناوې کوو

 


ښاغلې هدایت الله هدایت


 

په فرانسه کې د ځوانانو  بری

فلسطينيانوولي حماس ته رايه ورکړه؟

وحدت ديروز!

 چند دستگی امروز، چرا ؟

دپاکستان کوږ بار به تر کله پر مخ ځې؟

یوې بل شاني نړۍ ته اړتیا ده

د شانګهاې د همکارۍ سازمان او هدفونه

ســر پـر سـر جـنـايـت
د فلسطین - اسرائیل د شخړی تازه پړاو

د دارفور غميزي ته يوه ځغلنده کتنه

سپينـــه مـاڼــۍ بـديـــلـه طـرحـــه نـــلري
(دماډلين البرايټ سره د نيوز ويک خبري اتري)

ملګري ملتونه او په نړۍ کې  لګه درګه 

يوېشتمه پېړۍ اوپه امريکا کې  لويه سياسي زلزله

د امريکا د ګټو جګړې

ګرجستان ؛ د لوی بحران زېږندهمحترم محمد آصف خواتي

 

دربيان حقايق باید واقعبين بود نه کج انديش

پرونيوهمفکرانو او يارانو ته بلنه

دل دوستان آزردن، مراد دشمنان بر آوردن

دخوندور عنوان لاندې بې خونده ليکنه

 بيا هم پردی لاسونه


محترم حبیب اله غمخور

ښاغلې حبيب  الله غمخور  د ۱۹۵۶ ز کال د جون د مياشتې پر 15مه نېټه د ارزګان  ولايت د ترينکوټ په ښار کې نړۍ ته سترګي روڼي کړي دي .   په ۱۹۶۳ ز کال د ترينکوټ د سيدال خان په  لېسه کې شامل او په ۱۹۷۵ ز کال کې یې پايته ورسوه .  د کانکور د ازمويني نه وروسته په ۱۹۷۶ ز کال د کندهار عالي دارالمعلمين کې شامل شو،لومړۍ صنف  يې چې ورته ۱۳  صنف هم وایي له امتحانه وروسته خلاص کړ  او ۱۴ صنف ته کامياب شو .  په ۱۹۷۸ ز کال داپريل په ۲۷ نيټه دافغانستان دخلق دموکراتيک گوند دولتې واک ترلاسه کړ ، ده په همدغه کال دسپتمبر په مياشت کې د تاريخ په رشته کښې د لوړو زدکړو لپاره د پخواني شوروي اتحاد ته ولېږدول شو.  په ۱۹۸۵ ز کال د تاريخ په رشته کې د ورونژ  له دولتي پوهنتون څخه د ماسټرۍ د ډيپلوم دترلاسه کولو وروسته وطن ته راستون شو د قومونو او قبايلو چارو په وزارت کې لومړی د مدير بيا د کوچيانو د رياست د معاون او وروسته د ۱۹۸۶ ز کال څخه تر ۱۹۹۲ ز کال پورې یې  د کوچانو د رياست درئيس  دنده په غاړه درلوده . 

له ۱۹۹۲ ز کال نه  وروسته د سياسي اختلاف، اوکورنۍ جګړې د ناخوالو له امله د خپل ډوله  زيات شمېر افغانانو په څیر  وطن پرېښودو ته  اړ  شو، له هيوادنه یې دروسې په لور حرکت وکړ او روسې ته ولاړ.  

 د۱۹۹۷  زکال ددسمبر د مياشتې په ورستيو ورځو کې سويډن ته ورسید. 

د ۱۹۹۷ زکال راپه دې خوا د سويډن د مالمو په ښار کې اوسيږي .  داڅوکاله کيږې  چې په اروپايي هېوادو کې د افغاني کلتوري ټولنو سره په ګډه د افغانستان د کلتور د ژوندي ساتلو، غښتلتيا او افغان جګړې ځپلي ولس د حقوقو څخه د ملاتړ په خاطر په فرهنګي او سياسي هلو ځلو کې  فعاله ونډه اخلي .  ګڼې  مقالې یې ليکلي چې په سويډن  کې د(( پيوستون )) (( نوې هيلې )) ،دايران - سويډن گډه خپروني  مانا ، اواي زن ايران ، ((کيوان افغان )) افغاني نشريه په امريکا کې، ((افغان رساله)) چې له کاناډانه خپرېږې اودافغانانوپه مټ دجوړوشوو و يب پاڼولخوا خپرېږي .

لومړنۍ ليکنې یې په پخواني شوروي اتحاد کې د اقتصادي ستونزو له امله په روسي ژبه پيل کړې چې د هغه ښار د ((کمونار)) او ((ملدوی کمون)) په ورځپاڼو ، د سولې او سوسياليزم په مجله کې چاپ شويدي .

په افغانستان کې یې د خدای بخښلي امين افغانپور د هېواد د وتلي ژورنالست او ليکوال په هڅو د ((هېواد)) ورځپانې او ((جرګې)) مجلې کې ځينې مقالې خپري شوي دي .

فرهنګي کارونه :

په سويډن کې دافغانانو دعلمی او فرهنگي مرکز او دوستۍ دفرهنگې ټولني رئيس په توگه دنده پر مخ بيا يي.   په سويډن کې یې د ايران دعلمي او فرهنگي ټولني دمشرتابه جرگې غړيتوب درلود .  په سويډن کې د افغانانو د علمي او فرهنګي مرکز لخواد خپريدونکې خپروني (( نوې هيله )) چې د ۲۰۰۱ ز کال راپدې خوا په دو مياشتوکې يو ځل خپريږي  مسوول مدير دی .  په سويډن کې یې د فرهنګي چوپړونوڅخه دبېلګې په ډول دغه لاندني  يادونې وړ دي:

۱_ په ۲۰۰۱ ز کال د جون په يولسمه نېټه دهيواد د نامتو شاعر او سياستپوه ګل پاچا (( الفت )) په هکله نړۍ وال علمي سيمينار جوړونه.

۲_ په ۲۰۰۳ ز کال د مۍ په مياشت کې (( د عبدالباري جهاني سره يو ماښام ))  په نامه د مشاعرې غونډه چي د سويډن برسيره د اروپايي هيوادونو څخه زيات شمير شاعرانو ، اديبانو ، او فرهنګپالو په خپل ګډون ښکلې کړې وه  .

۳_ د اروپاد نورو ښارونو په فرهنګي محافلو او غونډو کې  یي فعاله ونډه اخيستې ده .

۴ _ په ۲۰۰۱ کال کې په اروپا او امريکا کې دميشته روڼ اندو سره يو ځاې دافغاني روښنفکرانو دنړۍ وال سازمان (ملي جرگې) ټولنې په جوړولو کې یې  فعاله ونډه درلوده او دهمدغی ټولنې دمشرتابه جرگې په غړيتو ب ومنل شو .

۵-  په ۲۰۰۵    زکال  یې دپښتو ژبې دلوې عالم او علامه رشاد صاحب  په ياد دمالمو په ښار کې نړيوال سمينار جوړ کړ پدغه سمينار کې په اروپاکې افغان ليکوالو او بهرنيو پوهانو،سياست والو او دسويډن هيواد پارلماني او دولتي استازو فعاله ونډه درلوده .

۶- د ۲۰۰۲م کال  دسويډن دپارلماني او محلي ارگانو لپاره دمالمو په ښارکې دڅلوروناحيو دټاکنو دگډ کميسيون غړيتوب لري  ،داروپادپارلمان لپاره او اوس بيا دسويډن دپارلمان او محلي ارگانو لپاره دټاکنو هغه پخوانۍ دنده لري  .

فعلأ دمالمو دښار  په يوه ناحېه کې چې  د ((قومونو او دولتي ارگانو تر منځ دمناسبو اړيکو دټينگولو او دهمدې ناحې داوسېدونکوسره دمرستو)) په نامه يادېږي  دولتي دنده لري .

متاهل دی خوماشومان  نلري .

په فارغ وخت کي په فرهنگې کارونو مصروف دی او ليکنې کوي ،تر اوسه یې لومړۍ کتاب  د((ډيورنډ کرښه يادناسور زخم)) په نامه  چاپ ته دچمتو کولو په حالت کې دۍ ، چې فعلأ دبينوا ويب پاڼې په برېښنايي کتابتون کې پروت دی. دنړۍ او افغانستان په مطبوعاتو کې یې تر ((  ۱۰۰ )) زياتې مقالې خپرې شوې دي  .

پښتویې مورنۍ ژبه ده په دري او روسي ژبو روانې خبرې او ژباړنې کوي او  په سويډني  ژبه کې هم ښه  لاس رسې لري   .

د ښاغلي غمخور ګڼې  لیکنې  د وطن پیغام په ویب سایټ کې خپرې  شوي.  ورته د اوږد ژوند او د علمی هځو په لار  کې د لا زیاتې انرژي  هیله کوو.

افغان ميړنې دمارچ اتمه ورځ دې نيکمرغه

آیادنقد مانا ښکنځل کول دي؟

دښوونځيواوزده کوونکوڅه گناه ده ؟ 

ښاغلي کرزي  له استاد رباني څخه وگټل !

دا قيام و که بغاوت ؟

 وياړ په افغاني  مور

درضاشاه پهلوي دزوي سره دايزويستيا ورځپاڼي مرکه

دنړۍ تر ټولو وژونکې وسله

چا روزگان په طالبستان بدل کړ ؟؟؟

خطرناک خيالونه (ژباړه)

يو ځل بيا امر بل المعروف او نهي عن المنکر

د خپل ولس په غم کې خوښي مه لټوئ !

غازي امان الله خان  دافغانستان دخپلواکۍ ستورې

جنرال صاحب اغزن سيم يې دحل لار نه ده!

برهان الدين رباني اوس دزړه خبره وکړه!

يوه بله لومه !
داټول څه لپاره؟

افغانستان اودپوځي عملياتو دوام  تلپاتي آزادي

ايران اوپاکستان  يوشان عمل کوي  !

اوس ورته غوږ سه !

په تاجکستان کي دافغانستان په اړوند نړيوال کنفرانس
(ژباړه)

د امن که دډيورنډ جرگه؟

اختر ؟ کوم اختر؟ اودچااختر ؟

ملي جبهه که دجنگسالاروددفاع کمیټه!محترم دکتور اضغر خیل منگل

 

د افغانی روښانفکرانو د نوی سیاسی سازمان اهداف او دندی

پخوانې  او نوې جمهور رئيس، پرابلمونه او اميدونه

انتخابات، دموکراسی او افغانستان

د جرمنی د هامبرګ په ښار کې د افغانستان د خوږ ژبي شاعر عبدالباری جهانی د مشاعرې انځوریز  راپور 

یک نظر کوتاه پیرامون مصاحبۀ محترم سلطان علی کشتمند صدراعظم سابق افغانستان...

په پاکستان کې اسلامي بنسټ پالنه او د افغانستان ستونزې

 


محترم هـ. سپڅلې

 

ډاکټرنجيب الله  زموږ د اوسني نسل  ژوندی تاريخ  دی

ډانيل اورټېګا او ډاکټر نجيب الله

 


محترم دپلوم انجنیر خلیل الله معـروفی

 

تبصره بر نوشتۀ پوهاند احسان  یار شاطـر

خوش درخشیـــد ولی دولت مستعجِل بود

  (یاد بود از غازی امان الله خان)

دکتاتوری فـرهـنگی ایران بر قـلمرو زبان فارسی

افغان یا افغانستانی؟؟؟

شبی که حنجرۀ سحر آفـرینی بینوا گشت

زبان دری یا فارسی دری

شش سال جهاد و یک عـمر شکست

آقای وفا معصومی و زبان فارسی

تبدیل نام افغانستان نه دردی را دوا میکند و نه عملی و امکان پذیر است

شگافـتن رباعی بوعلی سینا در ارتباط  ذره و آفـتاب

حالی که دموکراسی است، فرقت را میشکنانم!

خائن خائف است

 


محترم ک. کمال

 

۲۶ دلو روز نجات ملی

فروپاشي از درون آغاز شد

به پیشواز دهمین سالگرد حماسه شهادت
دکتور نجیب الله رئیس جمهور فقید کشور

دشهید نجیب الله دویاړه ډک شهادت لسمې کلیزې ته ډالۍ

بیاد بزرگمرد به حق پیوسته استاد عبدا لقیوم خان بارکزایی

دوه بلنې، یوه ځانګړتیا

۲۶ دلو ـــ انجام یک داستان غم انگیز

تأملی برمقاله گونه ایکه ارزش انرا ندارد

شنیدن کی بود مانند دیدن

تأملی برمقاله گونه ایکه ارزش انرا ندارد

شنیدن کی بود مانند دیدن

بې کسي که بې وسي ؟

كنفرانس لندن ـ مصالحه٬ موضعگیریها و مشکلات

 

اشعار | شعرونه

 

محترم جنرال سید عبدالقدوس سید

یاد یاران یاد باد
متن بیانیۀ محترم جنرال سید عبدالقدوس سید
در کنفرانس عملی - سیاسی بمناسبت دهمین سال شهادت دکتور نجیب الله

جستاری در بارۀ کشتار های جمعی در جنگهای کابل

(به یاد بود و ادای تعظیم به روح قدسی جانباختگان قتل عام در افشار - مؤرخ ۲۱ دلو ۱۳۷۱ خورشیدی مطابق ۱۰ فبروری سال ۱۹۹۳ میلادی)

کتاب جنگ های کابل از حقیقت جنگ های افغانستان
 حکایت میکند و مجریان وطن ستیز آن را بی نقاب میسازد...

>>> متن کامل

(پیام وطن)

نامه سرکشاده به کنفرانس لندن

۱ - موزیم ها؛ گنجی که مجاهدین نصیب شدند

۲ - سرنوشت شگفت انگیز گنجینه های طلا تپه


 

محترم عبدالصمد ازهر

حقیقت پوشیده ماندهء یک واقـعـیت

در مورد کی جی بی در افغانستان

از کجا تا به کجا ؟
از سربلندی ها و افتخارات، تاسرخورده گی و

درمانده گی، چه بودیم؟ چه هستیم؟ چه باید باشیم؟

سپاس از محترم عبدالقدوس سید

به آدرس نشست کمیسیون محترم تفاهم و وحدت
منعقدۀ هامبورگ
 ٣٠ و ١ ٣ جنوری ٢٠١٠

 

محترم رزاق رحی

 

مصالحهء ملی نه تسلیم شدن است
و نه کسی را به تسلیمی فرا خواندن

به پرده نشینان بزم خیانت (نظم)

خطاب به رهبران سابق ح.د. خ. ا

چند تذ کار مختصرد رمورد نظریات محترم.  م. نادر پیرامون نوشتهء
خطاب به رهبران سابق ح.  د. خ. ا.

حاجت (شعر)

چندسخن کوتاه

چند درنگ بر چند نارسایی
در فراخوان کمیتهء انسجام

 

محترم عبد البشیر پیوستون

 

رهبران سیاسی کودتا را وارد میدان کردند
بخش اول

ارائه سند توسط عبدالوکیل:
برائت یا محکومیت؟

بخش دوم

آیا محتوای این سند میتواند واقعیت
کودتای ۲۷ حمل  ۱۳۷۱ توسط ستون
پنجم علیه رئیس جمهور را، تغییر دهد؟
بخش سوم

 

محترم پروفیسور گران توریال

 

پیشنهادات عده یی از روشنفکران افغان
به کنفرانس بن دوم

حزب وطن ـ نظام آیندۀ افغانستان
(طرح پیشنهادی)

افغانستان
مجموعۀ از مقالات
نامۀ سرگشاده به جلالتمآب رئیس جمهور
ایالات متحدۀ امریکا

روند کیفیتاً جدید جهانی، اثرات آن بروضعیت
افغانستان و نقش حزب وطن درین وضعیت

 

 

 

 

 

   بازگشت به صفحۀ اصلی